Reklamácia a záruka

Poškodenie tovaru pri preprave

Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať či zásielka nenesie známky poškodenia, ktoré mohli vzniknúť pri preprave a v prípade poškodenia obalu, skontrolovať tovar. O poškodení tovaru ihneď informujte prepravcu i predávajúceho.


Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistené chyby nám oznámte čo najskôr e-mailom na info@aakozmetika.sk, alebo zdravakrasa@gmail.com, alebo  telefonicky  na uvedený kontakt.

Záruka sa vzťahuje iba na výrobné chyby. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, bežným opotrebením veci, nesprávnym použitím a zaobchádzaním, nesprávnym ošetrovaním či prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení. O vybavení reklamácie Vás budeme priebežne informovať. V prípade oprávnenej reklamácie vrátime zákazníkovi zaplatenú čiastku za tovar v lehote do 10 dní od vybavenia reklamácie.


Záručná doba

Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť dňom predaja. Zistíte ho na doklade o kúpe – faktúra, pokladničný blok, dodací list... Tento doklad si preto starostlivo uchovajte.