Zmluvné podmienky

 

Vymedzenie pojmov

Prevádzkovateľ, resp. Predávajúci je spoločnosť: Patron E-SHOP s.r.o. so sídlom 06502, Vyšné Ružbachy 397, IČO:46476393, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 25289/P,  ktorý Spotrebiteľovi predáva výrobky alebo poskytuje služby ponúkané na internetovom obchode www.aakozmetika.sk.

Spotrebiteľ, resp. Odberateľ, Kupujúci je fyzická osoba, ktorá nakupuje výrobky a produkty ponúkané na internetovej stránke www.aakozmetika.sk pre priamu osobnú spotrebu fyzických osôb, najmä pre seba a pre príslušníkov svojej domácnosti; alebo právnická osoba pokiaľ vystupuje voči predávajúcemu obdobne ako fyzická osoba.

Distribútor všetkých výrobkov ponúkaných na www.zdravakrasa.sk je spoločnosť: PATRON COMPANY SLOVAKIA s.r.o., IČO: 44277016, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 20374/P

 

Objednanie tovaru

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v obchode. Pokiaľ z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na info@aakozmetika.sk  Je nutné uviesť názov výrobku, kategóriu a počet kusov a taktiež vašu kontaktnú adresu.  Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.zdravakrasa.sk  tomto prípade nie je potrebná registrácia zákazníka.

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri realizácií objednávky. Po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania obdržíte potvrdenie objednávky zo strany www.zdravakrasa.sk (stav „vybavuje sa“) od tohto okamihu vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Storno objednávky

Kupujúci má právo bezplatne stornovať objednávku (e-mailom, telefonicky) aj bez udania dôvodu, a to iba v deň vystavenia objednávky a v prípade, že tovar ešte nebol vyfakturovaný.


Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar je možné doručiť Slovenskou poštou alebo Kuriérom DPD.


CENA ZA DORUČENIE (poštovné + balné):

Pri nákupe nad 30 € (platba vopred na účet) doručenie zdarma.

Pri nákupe nad 50 € (platba dobierkou) doručenie zdarma.


Doručenie poštou, platba za tovar vopred na účet            1,80 €          
Doručenie poštou, dobierka                                                    2,80 €    

 

Doručenie kuriérom, platba za tovar vopred na účet        3,50 €          
Doručenie kurérom, dobierka                                                 4,50 €Spôsob platby

Kupujúci za tovar zaplatí v € (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

- dobierkou – za tovar platí pri prevzatí
- úhradou na účet bankovým prevodom. VÚB banka, číslo účtu:

2968124557/0200

 

Pri platbe uvádzajte ako variabilný symbol vždy číslo objednávky, resp. zálohovej faktúry. Toto číslo vám bude zaslané pri potvrdení vašej objednávky.

V prípade priameho vkladu na účet je potrebné zaplatiť poplatok 1,30 EUR - pripočítajte si ho k sume.

 Dodanie tovaru do zahraničia

V prípade objednávky zaslania tovaru do zahraničia / len EÚ/ - žiadame o úhradu vopred na účet a poštovné je spoplatnené aktuálnou sadzbou podľa slovenskej pošty http://cennik.posta.sk/# Tovar na dobierku do zahraničia nezasielame. 


Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-3 dní, dodanie poštou v priebehu 2-3  pracovných dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.


Garancia ceny
V prípade zaplatenia dohodnutej ceny a v prípade korektnej funkčnosti systému garantujeme cenu z objednávky. Vo všetkých ostatných prípadoch si vyhradzujeme právo na zmenu cien, o čom bude zákazník informovaný v čase objednania alebo záujmu o daný tovar.

Akcie a zľavy

V ponuke máme každý týždeň zľavu na určitý tovar a každý mesiac "akciu darček zdarma" k nákupu nad určitý limit v EUR. To znamená, že platí akcia pri nákupe v najbližšej stanovenej hodnote výšky nákupu v EUR. Tieto akcie nie je možné kumulovať a využiť všetky naraz. Nezarátavajú sa do toho samozrejme týždenné zľavy.


Reklamácie

Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom, ktorý nájdete na našej stránke (pozri „reklamácie a záruka“).


Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru. Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný ,nepoužitý a nepoškodený. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Pozor!!! Tovar zaslaný späť na dobierku nebude prijatý!

Cena za tovar (bez poštovného) Vám bude vrátená platbou cez účet do 10 dní bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru. Preto nám uveďte prosím aj číslo Vaše číslo účtu.
Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené Slovenskou poštou. Preto odporúčame poškodené balíky alebo s podozrením, že obsah balíka je poškodený NEPREBERAŤ!

Neprevzatie zásielky zákazníkom

V prípade objednania, príp. potvrdenia a následného  neprevzatia zásielky objednávateľom si predajca vyhradzuje právo účtovať si vzniknuté poštovné náklady v plnej výške zaplateného poštovného /podací lístok, poštová sprievodka/ a vyúčtovaného balného. Pri vrátení zásielky si pošta účtuje sumu 1,20 EUR alebo 2,10 EUR / podľa typu zásielky/, ktoré Vám bude pripočítané k úhrade ako celkové náklady na poštovné a balné.
Objednávateľ bude oboznámený e-mailom o dlžnej sume, ktorú sa zaväzuje zaplatiť do lehoty 5 pracovných dní na účet 2968124557/0200 . Následne mu na vyžiadanie bude odoslaný aj doklad o zaplatenom poštovnom a balnom.
 


Ochrana osobných údajov

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto dáta využívame pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Osobné údaje kupujúcich považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím osobám.

1. Predávajúci uchováva osobné údaje poskytnuté kupujúcim výlučne za účelom plnenia a dodatočného potvrdenia podmienok kúpnej zmluvy, za účelom spracovania elektronickej objednávky, realizácie dodávky, zúčtovania platieb a k nevyhnutnej komunikácii medzi zmluvnými stranami po dobu piatich  rokov.

2. Predávajúci nevydá údaje kupujúceho tretím osobám s výnimkou doručovateľskej služby - konkrétne Slovenskej pošty a.s. a kuriérskej spoločnosti DPD. Predávajúci postupuje pri zaobchádzaní s osobnými údajmi kupujúceho v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Objednaním tovaru prostredníctvom E-obchodu na www.zdravakrasa.sk kupujúci potvrdzuje, že svoje osobné údaje poskytol predávajúcemu dobrovoľne a súhlasí s ich spracúvaním v evidencii predávajúceho, pokiaľ nie sú v rozpore s právnymi predpismi, a tiež so sprístupňovaním a poskytovaním údajov tretím osobám a štátnym inštitúciám za podmienok a v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi.

3. Vstupom do tohto internetového obchodu a využívaním jeho služieb každý zákazník dáva súhlas so zhromažďovaním a používaním jeho osobných údajov a informácií o jeho nákupoch. Tým, že sa stávate zákazníkom nášho obchodu, dávate súhlas, že môžete byť informovaný o novinkách a akciách e-mailom alebo na požiadanie aj telefonicky.
Súčasne sa zaväzujeme k tomu, že na prianie zákazníka / žiadosť zaslaná e-mailom alebo poštou/ kedykoľvek jeho osobné údaje vymažeme zo svojej databázy. Internetový obchod www.zdravakrasa.sk sa v plnej miere riadi zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch..

 

 

Splnenie možnosti dodávky tovaru

 1.  Pri nákupe tovaru na aakozmetika.sk sa predpokladá zo strany kupujúceho znalosť technických možností internetu a prijatie technológiou podmienených možných problémov.
 2. Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené chybným pripojením na aakozmetika.sk. Ochrana počítača, prípadne údajov nachádzajúcich sa v počítači zaťažuje kupujúceho.
 3. Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené na aakozmetika.skmôžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.
 4. Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z aakozmetika.sk 
 5. Predávajúci môže kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť tovary uvedené na aakozmetika.sk
 6. Predávajúci si vyhradzuje právo tieto VOP kedykoľvek zmeniť a/alebo doplniť. Zmeny a/alebo doplnky týchto VOP vstupujú do platnosti dňom ich zverejnenia na aakozmetika.sk
 7. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré medzi nimi vzniknú z právnych vzťahov na základe zmluvy alebo súvisiacich zmlúv, vrátane sporov o platnosť, výklad a zánik tejto zmluvy, budú prednostne riešiť formou zmieru.
 8. Odoslaním elektronickej objednávky predávajúcemu, kupujúci zároveň potvrdzuje svoj bezvýhradný súhlas s VOP predávajúceho.Žiadna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nemožnosť plnenia v prípade, ak nastanú skutočnosti vplyvom vyššej moci.
 9. Za udalosť vplyvom vyššej moci sa považuje udalosť, ktorú mluvné strany nemohli predvídať a ktorej nemohli zabrániť ani pri vynaložení najvyššej možnej odbornej staroslivosti, ktorá je nezávislá od ich vôle, najmä vojna, povstanie, štrajk, prírodné katastrofy, zmeny v legislatíve a iné
 10. V prípade, že nastane udalosť podľa bodu 2 sú zmluvné strany povinné si túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu.
 11. Vznik neočakávaných technických alebo logistických porúch oslobodzuje predávajúceho od dohodnutých záväzkov.

Autorské právo a značky

Celý obsah webovej stránky vrátane textov, grafiky, fotografií, obrázkov, pohyblivých obrázkov, zvukov, ilustrácií a softvéru (ďalej Obsah) je majetkom spoločnosti PATRON COMPANY SLOVAKIA s.r.o. Všetky prvky webovej stránky vrátane všeobecného dizajnu a obsahu sú chránené autorskými právami a inými právami. Pokiaľ nie je na webovej stránke uvedené niečo iné, nie je dovolené kopírovanie, úprava, preklad, ukladanie, spracúvanie obsahu, najmä použitie obrazového a textového materiálu. Všetky tu použité ochranné známky, značky a názvy značiek sú ochrannými známkami alebo zapísanými ochrannými známkami výrobcu OCEANIC .Bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti OCEANIC a PATRON COMPANY SLOVAKIA s.r.o. ,nie ste oprávnení používať, kopírovať, reprodukovať, ďalej publikovať, zasielať, prenášať, distribuovať ani ľubovoľným spôsobom meniť ochranné známky.


Prečítaním našich obchodných podmienok, registráciou a vypísaním objednávkového formulára kupujúci súhlasí s našimi obchodnými podmienkami.


Ďakujeme, že ste si našli čas a prečítali si Obchodné podmienky www.zdravakrasa.sk. Prajeme Vám príjemný nákup a tešíme sa na vzájomnú spoluprácu!